Audio

Harikatha

Click on the image of speaker to hear their lectures

Srila B.V Narayan Gosvami Maharaj ji

gurudev

Pujyapad B.V Tirtha Maharaj ji

tirth maharaj

Pujyapad B.V Vana Maharaj ji

BV Vana Maharaj ji copy

Pujyapad B.V Madhav Maharaj ji

madhava-mj1

Pujyapad B.V Shridhar Maharaj ji

shridhar maharaj ji

Pujyapad B.V Shant Maharaj ji

shant maharaj ji

Sripad Ramchandra Prabhu ji

ramchandra prji

Sripad Parmeswari Prabhu ji

parmeswar prji

Sripad Gokulchandra Prabhu ji

gokul prji

Sripad Vijay Krishna Prabhu ji

pp vijay prji_Main

Sripad Rohini Nandan Prabhu ji

rn

Sripad Sanjay Prabhuji

sanjay prji